Carrer Garrtoxa, 3
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
telfs coordinació:
664 318 827 – Cristina
644 384 174 – Andreu
basquetllissadevall@gmail.com